Hình ảnh Học Sinh Xuất Sắc 2012 và Lễ Phát Thưởng 2012/ 2012 Academic Achievement Award Photos


P064_P066_Page_1

P064_P066_Page_2

P064_P066_Page_3

2012 Academic Achievement Awards Ceremony

 

 

Advertisements

2 thoughts on “Hình ảnh Học Sinh Xuất Sắc 2012 và Lễ Phát Thưởng 2012/ 2012 Academic Achievement Award Photos

    • Cảm ơn lời nhắc nhở của Bạn 🙂 Hình ảnh được trích dẫn từ trang báo đôi (2 trang nằm kế nhau – trang 64 và trang 65 của giai phẩm Xuân Bản Tin Cộng Đồng 2012) nên mới có “hiện tượng” chữ “tưởng” nằm ở trang 64 và chữ “thưởng” nằm ở trang kia (tr 65).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: